NoPaste

apt-mark showmanual

von seanxenos
Beschreibung:
apt-mark showmanual | grep lib
Snippet erstellt:
02.12.2018 21:12:15
Snippet wird automatisch gelöscht:
Niemals

Dein Code:
 1. $ apt-mark showmanual | grep lib
 2. calibre
 3. e2fslibs
 4. fonts-liberation
 5. fonts-liberation2
 6. glib-networking
 7. gstreamer1.0-libav
 8. kdelibs5-plugins
 9. libacl1
 10. libapparmor1
 11. libapt-inst2.0
 12. libapt-pkg5.0
 13. libatk-adaptor
 14. libattr1
 15. libaudit-common
 16. libaudit1
 17. libblkid1
 18. libboost-iostreams1.58.0
 19. libboost-iostreams1.60.0
 20. libbsd0
 21. libbz2-1.0
 22. libc-bin
 23. libc6
 24. libcanberra-pulse
 25. libcap2
 26. libcap2-bin
 27. libcaribou-gtk-module
 28. libcaribou-gtk3-module
 29. libclass-isa-perl
 30. libcomerr2
 31. libcryptsetup4
 32. libdb5.3
 33. libdebconfclient0
 34. libdevmapper1.02.1
 35. libdns-export162
 36. libestr0
 37. libfdisk1
 38. libffi6
 39. libfuse2
 40. libgcc1
 41. libgcrypt20
 42. libgdbm3
 43. libgmp10
 44. libgnutls30
 45. libgpg-error0
 46. libgsf-bin
 47. libgtk2-perl
 48. libhogweed4
 49. libicu55
 50. libidn11
 51. libimage-exif-perl
 52. libimage-exiftool-perl
 53. libimage-info-perl
 54. libisc-export160
 55. libjson-c2
 56. libjson-c3
 57. libkdewebkit5
 58. libkmod2
 59. liblocale-gettext-perl
 60. liblockfile-bin
 61. liblogging-stdlog0
 62. liblognorm2
 63. liblz4-1
 64. liblzma5
 65. libmount1
 66. libncurses5
 67. libncursesw5
 68. libnettle6
 69. libnewt0.52
 70. libnfnetlink0
 71. libp11-kit0
 72. libpam-gnome-keyring
 73. libpam-modules
 74. libpam-modules-bin
 75. libpam-runtime
 76. libpam-systemd
 77. libpam0g
 78. libpcre3
 79. libpipeline1
 80. libpopt0
 81. libprocps5
 82. libproxy1-plugin-gsettings
 83. libproxy1-plugin-networkmanager
 84. libpsl0
 85. libreadline6
 86. libreoffice-avmedia-backend-gstreamer
 87. libreoffice-base
 88. libreoffice-calc
 89. libreoffice-core
 90. libreoffice-draw
 91. libreoffice-evolution
 92. libreoffice-gnome
 93. libreoffice-impress
 94. libreoffice-java-common
 95. libreoffice-math
 96. libreoffice-report-builder
 97. libreoffice-report-builder-bin
 98. libreoffice-sdbc-postgresql
 99. libreoffice-writer
 100. libseccomp2
 101. libselinux1
 102. libsemanage-common
 103. libsemanage1
 104. libsepol1
 105. libslang2
 106. libsmartcols1
 107. libss2
 108. libssl1.0.2
 109. libstdc++6
 110. libswitch-perl
 111. libsystemd0
 112. libtasn1-6
 113. libtext-charwidth-perl
 114. libtext-iconv-perl
 115. libtext-wrapi18n-perl
 116. libtinfo5
 117. libudev1
 118. libusb-0.1-4
 119. libustr-1.0-1
 120. libuuid1
 121. libvdpau-va-gl1
 122. libxapian22v5
 123. nvidia-driver-libs
 124. zlib1g
 125.  
 126.  

Quellcode

Hier kannst du den Code kopieren und ihn in deinen bevorzugten Editor einfügen. Alternativ kannst du den gesamten Eintrag auch als Datei herunterladen.