NoPaste

make-clean

von Strunz_1975

SNIPPET_TEXT:
 1. root@Fuckup:/opt/john/src# make clean linux-x86-64
 2. rm -f ../run/john ../run/unshadow ../run/unafs ../run/unique ../run/undrop ../run/rar2john ../run/zip2john ../run/genmkvpwd ../run/mkvcalcproba ../run/calc_stat ../run/tgtsnarf ../run/racf2john ../run/hccap2john ../run/raw2dyna ../run/keepass2john ../run/bitlocker2john ../run/dmg2john ../run/putty2john ../run/uaf2john ../run/wpapcap2john ../run/gpg2john ../run/cprepair ../run/base64conv ../run/SIPdump ../run/vncpcap2john ../run/eapmd5tojohn
 3. rm -f ../run/unit-tests
 4. rm -f john-macosx-* *.o yescrypt/*.o *.bak core
 5. rm -f lzma/*.o
 6. rm -f tests/*.o
 7. rm -f detect bench generic.h tmp.s
 8. rm -f *~
 9. cp /dev/null Makefile.dep
 10. make[1]: Verzeichnis „/opt/john/src/aes“ wird betreten
 11. /usr/bin/find . -name \*.a -exec /bin/rm -f {} \;
 12. /usr/bin/find . -name \*.o -exec /bin/rm -f {} \;
 13. make[1]: Verzeichnis „/opt/john/src/aes“ wird verlassen
 14. make[1]: Verzeichnis „/opt/john/src/secp256k1“ wird betreten
 15. /usr/bin/find . -name \*.a -exec /bin/rm -f {} \;
 16. /usr/bin/find . -name \*.o -exec /bin/rm -f {} \;
 17. make[1]: Verzeichnis „/opt/john/src/secp256k1“ wird verlassen
 18. make[1]: Verzeichnis „/opt/john/src/ed25519-donna“ wird betreten
 19. /usr/bin/find . -name \*.a -exec /bin/rm -f {} \;
 20. /usr/bin/find . -name \*.o -exec /bin/rm -f {} \;
 21. make[1]: Verzeichnis „/opt/john/src/ed25519-donna“ wird verlassen
 22. make: *** Keine Regel, um „linux-x86-64“ zu erstellen.  Schluss.
 23. root@Fuckup:/opt/john/src#

Quellcode

Hier kannst du den Code kopieren und ihn in deinen bevorzugten Editor einfügen. PASTEBIN_DOWNLOAD_SNIPPET_EXPLAIN